AITARAB Sofiane      
ATER (Responsable : DARMONT J.)
Equipe: SID
sofiane.aitarab_AT_eric.univ-lyon2.fr
0478772458
Bureau: 197, Etg: 1, Bât: K